நிதியுதவி அளிக்க அழைக்கும் இணையதளம்.

இணையதளங்களில் நன்கொடை தளங்கள் என்று ஒரு வகை இருக்கிறது.நன்கொடை அளிப்பதை ஊக்குவிப்பதையும் அதற்கான வ‌ழியையும் ஏற்படுத்தி தருவது தான் இந்த தளங்களின் நோக்கம். அதாவது, தளத்திற்கு வந்தோமா,உதவுவதற்கான காரணத்தை தேர்வு செய்தோமா,ஒரு சில அல்ல சில நூறு டாலர்களை தந்தோமா( இந்த […]

Read Article →